• Kliknij aby pomóc

Stowarzyszenie

  • Archidiecezja Kolońska
  • Miasto Jelenia Góra
  • UNIA

Gimnazjum Katolickie

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

logo.png

Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego informuje, że od 2 stycznia 2017 roku wykonuje zlecone zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miasto Jelenia Góra
i finansowane z budżetu państwa, a polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jeleniej Górze.

Punkty pomocy prawnej prowadzone przez Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma
i Pankracego są czynne w następujących miejscach i godzinach:

w budynku Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” Filia nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Plac Piastowski 32,

poniedziałek od godz. 13.00 do 18.00

wtorek od godz. 10.00 do 15.00

czwartek od godz. 13.00 do 18.00

w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Podgórna 9,

środa od godz. 14.00 do 19.00

piątek od godz. 10.00 do 15.00

System nieodpłatnej pomocy prawnej realizowany jest zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. (Dz. U z 2015 r. poz. 1255). Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci, radcowie prawni lub aplikanci na podstawie umów zawartych z Miastem Jelenia Góra.

Na terenie Jeleniej Góry zostały utworzone 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Poza punktem prowadzonym przez Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest również:

1) w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, Al. Jana Pawła II 7, pokój nr 3.

2) w budynku Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 27.

Nieodpłatną pomoc prawną otrzymają:

- młodzież do 26 roku życia - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzielenie świadczenia;

- osoby, które ukończyły 65 lat - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

- osoby posiadające ważną Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny;

- kombatanci - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie zaświadczenia o statusie kombatanta lub statusie osoby będącej ofiarą represji wojennych i okresu powojennego;

- weterani - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego;

- osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych powyżej;

- kobiety w ciąży.

Pomoc prawna polega na:

- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;

- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego

- udzieleniu pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;

- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

- prawa pracy,

- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

- prawa cywilnego,

- spraw karnych,

- spraw administracyjnych,

- ubezpieczenia społecznego,

- spraw rodzinnych,

- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego oraz związanego
z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.