• Kliknij aby pomóc

Stowarzyszenie

  • Archidiecezja Kolońska
  • Miasto Jelenia Góra
  • UNIA

Gimnazjum Katolickie

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków

logo.png

Zarząd Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze

zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się dnia 22 maja 2016 r. (niedziela) w siedzibie Stowarzyszenia w Jeleniej Górze,
przy ul. Mikołaja Kopernika 1, po Mszy św. w bazylice jeleniogórskiej o godzinie 18:00.


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22.05.2016 r.


1. Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
2. Sprawdzenie kworum.
3. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Wybór Sekretarza Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.


(CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA)
7. Przedstawienie sprawozdań merytorycznych z działalności Stowarzyszenia w latach: 2014 i 2015.
8. Przedstawienie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia za lata: 2014 i 2015.
9. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej działalności Zarządu w latach: 2014 i 2015.
10. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdań finansowych i merytorycznych Stowarzyszenia za lata: 2014 i 2015.
11. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia za lata: 2014 i 2015 oraz podjęcie głosowań w tej sprawie.

12. Podsumowanie 5 lat działalności Stowarzyszenia.


(CZĘŚĆ LEGISLACYJNA)
13. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia.
14. Dyskusja, zgłaszanie poprawek i wniosków dotyczących zaproponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia
15. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w przedmiocie wprowadzenia zmian do Statutu Stowarzyszenia.


(CZĘŚĆ WYBORCZA)
16. Wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia - tj. kolejno w odniesieniu do każdego mandatu w Zarządzie Stowarzyszenia:
a. zgłaszanie nieograniczonej liczby kandydatur,
b. zamknięcie listy zgłoszonych kandydatur,
c. głosowanie jawne nad wyborem Członków Zarządu,
d. ogłoszenie wyników wyborów.
17. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia - tj. kolejno w odniesieniu do każdego mandatu w Komisji Rewizyjnej:
a. zgłaszanie nieograniczonej liczby kandydatur,
b. zamknięcie listy zgłoszonych kandydatur,
c. głosowanie jawne nad wyborem Członków Komisji Rewizyjnej,
d. ogłoszenie wyników wyborów.

(WOLNE WNIOSKI I DYSKUSJA)
18. Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
19. Przedstawienie planów działań Stowarzyszenia na rok 2016 i 2017
20. Zgłoszenie pytań i wolnych wniosków.


Z chrześcijańskim pozdrowieniem


Mariusz Gierus

Prezes Zarządu

_________________________________