• Kliknij aby pomóc

Stowarzyszenie

 • Archidiecezja Kolońska
 • Miasto Jelenia Góra
 • UNIA

Gimnazjum Katolickie

Statut


<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>
logo.png

Pobierz statut...

STATUT

KARKONOSKIEGO STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO

U ERAZMA I PANKRACEGO


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie pod nazwą: Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001, nr 79, poz. 855 ze zm.), innych regulacji dotyczących organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz niniejszego Statutu. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie u Erazma i Pankracego.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jelenia Góra.
 4. Stowarzyszenie ma prawo używania znaku, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
 8. ROZDZIAŁ II

  CELE I ŚRDOKI DZIAŁANIA

 9. Celem Stowarzyszenia jest propagowanie działalności pożytku publicznego i wolontariatu, w szczególności w zakresie edukacji i wychowania katolickiego, działalności społecznej i kulturalnej oraz ekologicznej, turystycznej i sportowej.
 10. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 11. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
 12. 1) zakładanie i prowadzenie przedszkoli i szkół katolickich;

  2) inicjowanie oraz wspieranie różnych form wychowania dzieci i młodzieży w szczególności wychowania religijnego, kulturalnego i społecznego;

  3) działalność informacyjną i wydawniczą;

  4) współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi;

  5) organizowanie imprez kulturalno-oświatowych;

  6) organizowanie zebrań, konferencji i szkoleń;

  7) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

  8) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;

  9) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

  10) działalność charytatywną;

  11) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

  12) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

  13) ochronę i promocję zdrowia;

  14) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

  15) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

  16) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

  17) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

  18) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

  19) działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

  20) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;