• Kliknij aby pomóc

Stowarzyszenie

  • Archidiecezja Kolońska
  • Miasto Jelenia Góra
  • UNIA

Gimnazjum Katolickie

Termomodernizacja - kronika

Kronika projektu „Termomodenizacja budynku Publicznego Katolickiego Gimnazjum

im. Pankracego w Jeleniej Górze” nr projektu RPDS.05.04.00-02-015/14.

logo_unia.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013Data: 24 listopada 2014 roku

Pan Łukasz Urbanek Dyrektor Wydziału Wdrażania Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego informuje Pana Mariusza Gierusa Prezesa Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze o fakcie pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD
pn.: „Termomodenizacja budynku Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego  w Jeleniej Górze”. Wniosek został wybrany do dofinansowania. Ocena wniosku zamknęła się wynikiem 40,78 punktów. Uchwała Zarządu WD nr 6469/IV/14 przyznała projektowi dofinansowanie w wysokości 641 826,80 złotych. Wartość projektu wynosi 783 679,09 złotych.


Data: 24 lutego 2015 roku

Podpisanie umowy na realizację projektu. Projekt realizowany będzie na podstawie umowy numer UDA-RPDS.05.04.00-02-025/14-00 Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze z Województwem Dolnośląskim. KSEuEiP reprezentują Mariusz Gierus Prezes Zarządu oraz Henryk Jezierski Skarbnik, a WD reprezentuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego, w osobach Marszałków Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz Andrzeja Kosióra.


Data: 26 marca 2015 roku

Podpisanie umowy z Miastem Jelenia Góra. Projekt otrzymuje dodatkowe i nie małe wsparcie ze strony Miasta Jelenia Góra. Przedstawiciele  Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze w osobach Mariusza Gierusa Prezesa Zarządu oraz Henryka Jezierskiego Skarbnika podpisują umowę z Miastem Jelenia Góra reprezentowanym przez Pana Prezydenta Miasta Marcina Zawiłę oraz Panią Skarbnik Miasta Janinę Nadolską na dofinansowanie projektu na kwotę 80 000,00 złotych.

 

Data: 24 kwietnia 2015 roku

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2014.poz.1232 z późn. zm.), został wyłoniony generalny wykonawca prac termomodernizacyjnych. Została podpisana umowa na wykonanie prac.

 

Data: 27 kwietnia 2015 roku

Generalny wykonawca przejął plac budowy. Ruszyły prace budowlane.

Data: 25 czerwca 2015 roku

Czas biegnie szybko, a budowlańcy nie próżnują. Okna są gotowe. Następuje częściowy odbiór robót. Zakończono prace przy wymianie większości okien.

Data: 30 czerwca 2015 roku

Końcowy etap prac. Za chwilę nastąpi odbiór końcowy prac termomodernizacyjnych.

Dane zrealizowanego projektu:

Zakres wykonanych prac w budynku Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego obejmuje:

  • 1) wymianę wewnętrznej instalacji co. o dł. ok. 900 mb z rur z polipropylenu o śr. od 20 - 50 mm wraz z wymianą 88 sztuk grzejników z zastosowaniem zaworów termostatycznych                    i automatycznych odpowietrzników na pionach,
  • 2) wymianę starych okien na nowe okna drewniane z odtworzeniem ich formy pierwotnej z nawiewnikami higrosterowanymi, o współczynnikach: izolacyjności akustycznej min. RW=32 dB, przenikania ciepła max.K=1,0 W/m2K a dla szyb max. 1,0 W/m2K. w ilości 79 sztuk o powierzchni 225,11 m2,wymianę 2 sztuk drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku U=3,50 W/(m2K)

Wartość projektu: 783 679,09

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 641 852,80

Udział Miasta Jelenia Góra: 80 000,00

Udział własny: 141 852,29